Skip to main content

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze facturen zijn betaalbaar te Kontich.

Een factuur niet betaald op de vastgestelde vervaldag, zal gerechtelijk en zonder aanmaning
vermeerderd worden met een nalatigheidsintrest van 1.5% per maand, vanaf factuurdatum, en
ingeval van wanbetaling zal het nog verschuldigde bedrag zonder ingebrekestelling verhoogd worden
met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom zonder dat deze vergoeding minder
dan € 25 zal bedragen en zulks ongeacht de intresten, de gerechtskosten en inningskosten die te allen
tijde ten laste van de schuldenaar zullen zijn.

Goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs in geval van Franco verkoop.

Klachten dienen uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum aangetekend te zijn ingediend. Bij gebreke
hiervan vervallen onze aansprakelijkheden.

In geval van fabricatiefouten beperkt onze verantwoordelijkheid zich uitsluitend tot het vervangen
der geleverde goederen en zal nooit de fabriekswaarborg overschrijden, noch aanleiding geven tot
bijkomende vergoedingen.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling ervan.

BTW plichtige: BTW tarief 21%
Bedrijven met BTW nummer: medecontractant 0%
Particuliere woningen ouder dan 10 jaar: BTW tarief 6% op voorwaarde van voorafgaand BTW attest
Het BTW tarief van 6% is niet toepasbaar op goederen die niet onroerend zijn door bestemming (bv.
CCTV monitoren, recorders, …)

Geldigheid offerte: 3 maanden
Leveringstermijn: overeen te komen
Garantie: 24 maanden op installatie, 24 maanden op materiaal
Betaling: 40% bij orderbevestiging, 40% bij aanvang van de werken – Saldo volgens vordering van de
werken of bij indienstelling

Recupel: De recyclagebijdrage die geldig is op het ogenblik van de facturatie zal aangerekend worden.
Bij woningen ouder dan 10 jaar is de klant zelf verantwoordelijk om dit te melden. Zodoende wordt
dan het verlaagd tarief van 6% BTW gehanteerd.

Al onze prijzen zijn berekend voor ononderbroken montage. Indien de installatie door
omstandigheden niet kan worden afgewerkt (telefoonlijn of netwerk niet aanwezig, 230V niet
aanwezig, klant niet aanwezig voor uitleg…) zullen de extra verplaatsingen en uren worden
aangerekend.

Er wordt maximum 2 uur werk voorzien voor de programmatie en aansluiting van toestellen op het
netwerk (IP inbraak centrales, video recorders, smartphones, tablets, PC…). Indien de programmatie
omwille van onduidelijkheden met uw netwerk of door speciale configuraties niet op de geplande tijd
kan worden afgewerkt zullen deze uren in regie worden aangerekend.

Indien nodig, zijn hoogtewerkers te voorzien door de klant. (tenzij anders vermeld)

Zoals reeds vermeld is Tim Security in regel met de nieuwe AVG oftewel GDPR wetgeving welke intrad
op 25 mei 2018. Uw gegevens zullen enkel worden opgeslagen en gebruikt voor noodzakelijke
doeleinden en zullen niet worden medegedeeld aan derden.

U kan uw gegevens te allen tijde bij ons opvragen, laten aanpassen of verwijderen om zo de nodige
transparantie te waarborgen.

Wij verwijzen u graag door naar onze website op volgende link, waar u de gedetailleerd informatie
kan terugvinden:

Privacy Statement
Close Menu

U kunt altijd op ons rekenen

Wanneer u kiest voor TIM Security, dan kiest u voor zekerheid. Zekerheid voor het juiste kwaliteitsvolle elektronisch beveiligingssysteem, maar ook zekerheid voor een uitmuntende naservice. Wij garanderen onze volledige service met eigen gespecialiseerde medewerkers.

Dringende depannages: 24/7

Tijdens kantooruren: 03 / 458 78 58

Buiten kantooruren: zie gegevens op eerdere klantencorrespondentie of zie uw Tim Security map.

Helpdesk tijdens de kantooruren

Tijdens de kantooruren kunt u met alle vragen terecht bij onze helpdesk. Onze helpdesk beschikt over alle technologische middelen om – mits uw toestemming – de goede werking van uw beveiligingssysteem op afstand te controleren.

Download hier Anydesk voor Windows of Mac